Algemene verhuurvoorwaarden
   
  1. Onderwerp van deze overeenkomst
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij de verhuurder goederen in huur aan derden afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
2. Kosten/Schade
Indien reparaties nodig zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.
Bij verlies en/of diefstal van de gehuurde goederen worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.
3. Duur van de overeenkomst en annulering
3.1 Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde, duur.
3.2 Annulering van een gesloten overeenkomst tot 21 dagen voor de huurdatum is kosteloos, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Bij annulering van een gesloten overeenkomst tot 14 dagen voor de huurdatum wordt 50% van de overeengekomen huurprijs huurprijs aan huurder in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor de huurdatum wordt 100% van de overeengekomen huurprijs aan huurder in rekening gebracht.
Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
4. Prijzen
4.1 Tenzij anders gemeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2 Betaling via bankopdracht; 50% van het afgesproken bedrag en ten minste 2 weken voor het betrekken van de desbetreffende ruimte, bij het in ontvangst nemen van de sleutel dient de resterende 50% contant te worden voldaan.
5 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
  6 Borgsom
De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde ruimte betrekt aan de verhuurder een
borgsom te geven van 100 euro tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.1 De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele reparaties te compenseren met de borgsom.
6.2 De verhuurder is verplicht deze borgsom bij de beŽindiging van het verhuurcontract, indien op het moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, terug te geven.
7 Schade en gebreken
7.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
7.2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in eigen beheer aanbrengen c.q. verrichten.
7.3. Indien het gebrek of schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder zijn ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verder duur van deze overeenkomst.
8 Aansprakelijkheid
Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is de verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van een constructie fout in de gehuurde ruimte.
Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
9 U dient het schoon en netjes achter te laten.